Japan : Logo
Japan : Steam locomotive : Historic types
Japan : Steam locomotive : B


North America : Road-Railer
Japan : Steam locomotive : C11, C12