Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 6
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V65 = 265


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 5
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V90, V90 P = 290-294 : 290