Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 5


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 4
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 6