Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 3


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V 45 = 245
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 4