Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V 45 = 245
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB 352


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DR V 60 = 106, 105, 104 = DB 344, 345, 346
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V60 = 260/261 = 360 - 365 : Era 3