Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V90, V90 P = 290-294 : 295


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V90, V90 P = 290-294 : 294
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DR 108 = DB 298