Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V90, V90 P = 290-294 : 291


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V90, V90 P = 290-294 : 290
Germany : Diesel locomotive : Shunting : DB V90, V90 P = 290-294 : 294