Germany : Diesel locomotive : Shunting : V 20 = DB 270


Germany : Diesel locomotive : Shunting : DR V 23 = 102 = DB 312
Germany : Diesel locomotive : Shunting : V 36 = DB 236, DR 103