Switzerland : Private railways & industry : B : BLS : Motorised train : 525 original livery


Switzerland : Private railways & industry : B : BLS : Motorised train : 2
Switzerland : Private railways & industry : B : BLS : Motorised train : 525 3 cars