Svájc : Dízelmozdony : 3


Svájc : Dízelmozdony : 2
Svájc : Villamosmozdony : Kis mozdonyok